Antidiscriminatie-beleid.

Deze website is eigendom van Thorbecke. Deze website is bedoeld om je over werken bij Thorbecke te informeren. Als je meer informatie en/of een persoonlijk gesprek wilt, kun je contact met ons opnemen. Onderstaand antidiscriminatiebeleid is van toepassing op onze werving en selectie procedure.

Antidisciminatie-beleid.

Deze website is eigendom van Thorbecke. Deze website is bedoeld om je over werken bij Thorbecke te informeren. Als je meer informatie en/of een persoonlijk gesprek wilt, kun je contact met ons opnemen. Onderstaand antidiscriminatiebeleid is van toepassing op onze werving en selectie procedure.

Inleiding

Thorbecke is vastbesloten om een eerlijke en gelijke kans te bieden aan alle sollicitanten ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras, godsdienst, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, nationaliteit of enige andere beschermde grond. Dit beleid beschrijft onze toewijding om discriminatie in het wervings- en selectieproces te voorkomen en verboden onderscheid tegen te gaan.

Thorbecke werkt elke dag aan een meer diverse en inclusieve omgeving waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Door actief te werken aan het realiseren van een objectievere en daarmee inclusieve werving en selectie, bieden wij ruimte voor het aantrekken van diverse talenten, het stimuleren van doorgroei van diverse talenten en om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor diverse talenten. 

Definitie antidiscriminatie:
Antidiscriminatie verwijst naar acties, beleid, wetten en inspanningen die bedoeld zijn om discriminatie tegen te gaan. Discriminatie houdt in dat mensen ongelijk worden behandeld op basis van bepaalde kenmerken, zoals ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, handicap of andere persoonlijke eigenschappen. Antidiscriminatie-inspanningen zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen en gelijke behandeling voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond of kenmerken.

Definitie competentiebenadering: 
Een competentie is een vermogen dat aantoont dat iemand geschikt is voor een taak. Dit vermogen omvat kennis, vaardigheden en attitudes. Dit leidt tot een objectieve benadering binnen het werving en selectieprocedure. Door te objectief te selecteren op competenties en vaardigheden worden alle potentiële kandidaten op een gelijke manier behandeld.

Doel

Het doel van dit antidiscriminatiebeleid voor werving en selectie is:

 1. Een eerlijk, inclusief en divers wervings- en selectieproces te waarborgen.
 2. Discriminatie op basis van beschermde gronden te voorkomen en te bestrijden.
 3. De werving en selectieprocedure op basis van een competentiegerichte benadering.
 4. Transparantie bieden over het werving en selectie proces.

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op alle stappen in het wervings- en selectieproces van Thorbecke, inclusief het opstellen van vacatures, sollicitatieprocedures, selectiecriteria, interviewprocessen, en de uiteindelijke aanstelling van kandidaten.

Antidiscriminatieverklaring

Thorbecke verbindt zich tot:

 1. Geen enkele vorm van discriminatie te tolereren tijdens het wervings- en selectieproces.
 2. Alle sollicitanten gelijke kansen te bieden, ongeacht hun achtergrond of persoonlijke kenmerken.
 3. De functie-eisen objectief en relevant is.
 4. De sollicitant duidelijk informeren over de sollicitatieprocedure.
 5. Structuur in het proces van werving en selectie op het verkrijgen van vergelijkbare informatie van kandidaten.
 6. Het vermijden van thema’s zoals zwangerschap, moederschap en kinderwens tijdens de sollicitatie.
 7. De verkregen informatie van kandidaten wordt beoordeeld op vereiste kennis en vaardigheden.
 8. De inhoud van de procedure duidelijk terugkoppelen.

Werving en Selectieprocedures

Thorbecke verbindt zich tot:

 1. Vacatures opstellen en publiceren op een manier die antidiscriminatie tegen gaat.
 2. Selectiecriteria vaststellen die relevant zijn voor de functie en niet discriminerend zijn.
 3. Alle sollicitaties objectief en eerlijk beoordelen.
 4. Interviews en beoordelingen uitvoeren op basis van bekwaamheid, competenties en geschiktheid voor de functie.
 5. Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie van sollicitanten.

Competentiegerichte benadering 

Thorbecke stelt zich objectief op. Hierbij gebruikt Thorbecke een competentiegerichte benadering. De volgende punten zorgen voor een competentiegerichte benadering in het werving en selectieproces.

 1. Relevante vereisten identificeren. 
 2. Vereisten afstemmen op de functieomschrijving.
 3. Elimineert Thorbecke onnodige of vage eisen.
 4. Zorgt Thorbecke voor non-discriminatoire taal.
 5. Maakt Thorbecke gebruik van competentiegerichte vereisten.
 6. Weegt Thorbecke de noodzaak van fysieke eisen af.
 7. Voert Thorbecke een grondige herziening en validatie uit.
 8. Houdt Thorbecke rekening met redelijke aanpassingen.
 9. Documenteert Thorbecke het proces.

Welke wervingskanalen worden er toegepast  

Binnen Thorbecke zijn er twee verschillende wervingsmethodieken namelijk: de online wervingskanalen en de fysieke wervingskanalen. Op de wervingskanalen wordt er een neutrale vacatureteksten geplaatst. Het doel van een neutrale vacatureteksten is om zo’n breed mogelijke populatie aan potentiële werknemers aan te spreken. Er wordt dus niet voor één persoon een vacaturetekst geschreven. Bij het opstellen van een neutrale vacatureteksten worden woorden zoals hij of zij vermeden om de vacatureteksten genderneutraal op te stellen. 

Thorbecke maakt gebruik van de volgende online wervingskanalen:

 1. LinkedIn.
 2. Indeed.
 3. Werkenbij site Thorbecke.

Thorbecke is fysiek actief bij:

 1. Op open dagen en vacaturemarkten op hogescholen in Nederland.
 2. Sponsoren studieverenigingen. 
 3. Thorbecke hanteert de referral bonus. Huidige werknemers kunnen potentiële nieuwe medewerkers voorstellen bij de manager of de corporate recruiter. 

Thorbecke neemt contact op met de kandidaat via:

 1. Telefonisch contact: Whatsapp en bellen.
 2. Via de e-mail: Outlook. 
 3. Via de wervingskanalen: LinkedIn & Indeed. 

Naleving en Handhaving

Dit antidiscriminatiebeleid voor werving en selectie zullen actief worden gehandhaafd. Thorbecke zal passende maatregelen nemen tegen medewerkers die zich schuldig maken aan discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces, in overeenstemming met het interne beleid.
Gevolgen overtreden wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
Wanneer Thorbecke zich niet houdt aan de verplichtingen uit de wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, dan komt de Nederlandse Arbeidsinspectie in actie. 

Dat gebeurt in drie stappen: Thorbecke krijgt de kans om de tekortkomingen te herstellen. De inspectie legt je in dat geval een eis tot naleving op. Thorbecke krijgt dan een bepaalde tijd om alsnog aan alle plichten te voldoen. De inspectie controleert na de afgesproken termijn of je aan de regels voldoet. Is dat niet het geval? Dan krijg je een bestuurlijke boete, waarvan het normbedrag in 2023 €4.500,- is.

De Nederlandse Arbeidsinspectie maakt de boete openbaar, waardoor iedereen te weten komt dat jouw bedrijf zich niet aan de plichten uit de wet heeft gehouden. Hiermee wil de inspectie de naleving van de wet stimuleren. 

Herziening van het Beleid

Dit beleid zal periodiek worden herzien om ervoor te zorgen dat het up-to-date is en in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. 
Dit beleid treedt in werking op 1 januari 2024.
 

Heb je een vraag? Neem contact met ons op via personeelszaken!